Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Grupa l*)

Grupa II*)

Grupa III*)

Grupa IV*)

1

2

3

4

5

6

7

ROZDZIAŁ XII - UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

1

2

3

4

5

6

7

48

1

Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N

N/Z

2

Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Kamica układu moczowego z okresowym wydalaniem złogów nieupośledzająca sprawności ustroju

A

A

N

N/Z

5

Kamica układu moczowego z okresowym wydalaniem złogów upośledzająca sprawność ustroju

D

D

N

N

6

Kamica układu moczowego z okresowym wydalaniem złogów znacznie upośledzająca sprawność ustroju

E

E

N

N

7

Przebyte infekcje układu moczowego nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

Z/N

Z/N

8

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (śródmiąższowe bakteryjne i abakteryjne)

E/D

E/D

N

N

9

Przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek

E/D

E/D

N

N

10

Krwiomocz i białkomocz do diagnostyki

B

B

N

N

11

Roponercze lub wodonercze

E/D

E/D

N

N

12

Nieprawidłowe wartości biochemicznych wskaźników wydolności nerek do diagnostyki

B

B

N

N

13

Niewydolność nerek

E

E

N

N

14

Wrodzony lub pooperacyjny brak jednej nerki

D

D

N

N

49

1

Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego lub dróg moczowych

D

D

N

N

2

Nietrzymanie moczu ze zmianami w układzie moczowym

E

E

N

N

3

Przewlekłe organiczne choroby pęcherza moczowego lub dróg moczowych upośledzające lub znacznie upośledzające funkcję narządu

D/E

D/E

N

N

4

Przetoki pęcherza moczowego

E

E

N

N

50

1

Zwężenie cewki moczowej nieznacznie utrudniające oddawanie moczu

A

A

N

N/Z

2

Zwężenie cewki moczowej utrudniające lub znacznie utrudniające oddawanie moczu

D/E

D/E

N

N

3

Spodziectwo lub wierzchniactwo

A/D

A/D

N

Z/N

4

Przetoka prąciowa cewki moczowej

E

E

N

N

5

Przetoka mosznowa lub kroczowa cewki moczowej

E

E

N

N

6

Zniekształcenie prącia znacznego stopnia (np. plastyczne stwardnienie lub inne)

D

D

N

N

7

Brak prącia

D

D

N

N

51

1

Żylaki powrózka nasiennego nieznacznego stopnia

A

A

N/Z

Z/N

2

Żylaki powrózka nasiennego znacznego stopnia

A/D

A/D

N

N/Z

3

Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza nieupośledzające czynności narządu

A

A

N

Z/N

4

Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza upośledzające czynność narządu

D

D

N

N

5

Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza znacznie upośledzające czynność narządu

E

E

N

N

6

Przewlekłe nawrotowe nieswoiste zapalenie najądrza lub jądra

D

D

N

N

7

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego

D

D

N

N

8

Przerost gruczołu krokowego bez zaburzeń w oddawaniu moczu

A

A

N

Z/N

9

Przerost gruczołu krokowego z zaburzeniami w oddawaniu moczu

D

D

N

N

52

1

Brak lub zanik jednego jądra

A

A

N

Z/N

2

Brak lub zanik obu jąder

D

D

N

N

3

Wnętrostwo jednostronne z umiejscowieniem jądra w jamie brzusznej

A

A

N

Z/N

4

Wnętrostwo jednostronne z umiejscowieniem jądra w kanale pachwinowym

D

D

N

N

5

Wnętrostwo obustronne

D

D

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 50 pkt 3. Kwalifikować w zależności od zaburzeń w oddawaniu moczu.

Do § 51 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 3, 8. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XIII - GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

1

2

3

4

5

6

7

53

1

Wole nieznacznych rozmiarów

A

A

N/Z

Z/N

2

Wole znacznych rozmiarów

D

D

N

N

3

Wole z objawami matołectwa, obrzęk śluzakowaty

E

E

N

N

4

Zmiany czynności tarczycy z wolem lub bez wola

D

D

N

N

5

Choroba Gravesa-Basedowa

E/D

E/D

N

N

54

1

Choroby przysadki mózgowej

E/D

E/D

N

N

2

Choroby nadnerczy

E/D

E/D

N

N

3

Choroby gruczołów przytarczycznych

E/D

E/D

N

N

4

Cukrzyca

D

D

N

N

5

Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe nieznacznie upośledzające przemiany hormonalne

D

D

N

N

6

Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe upośledzające lub znacznie upośledzające przemiany hormonalne

E/D

E/D

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 53 pkt 1. Kandydatów z powiększeniem tarczycy nieupośledzającym przepływu powietrza w drogach oddechowych w czasie wysiłku fizycznego i niedającym objawów uciskowych na narządy sąsiednie (przełyk, tchawica), potwierdzonym badaniem USG tarczycy, można uznawać za zdolnych, z wyjątkiem kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych, w Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego.
pkt 2. Według tego punktu ocenia się powiększenie gruczołu tarczowego stwierdzone palpacyjnie lub wole zamostkowe, upośledzające przepływ powietrza w drogach oddechowych (zaburzenia wentylacji, stridor, zaburzenia ruchomości strun głosowych) w czasie spoczynku lub po wysiłku fizycznym lub (oraz) dające objawy uciskowe na narządy sąsiednie.
pkt 4. Obejmuje wszystkie postacie nadczynności tarczycy w okresie remisji (poza chorobą Gravesa-Basedowa) oraz niedoczynności wyrównane leczeniem substytucyjnym.
pkt 5. Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej, niezależnie od aktualnego stanu czynności tarczycy.

ROZDZIAŁ XIV - INNE CHOROBY WEWNĘTRZNE

1

2

3

4

5

6

7

55

1

Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe niewielkiego stopnia niepoddające się leczeniu

D

D

N

N

2

Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe znacznego stopnia niepoddające się leczeniu

E

E

N

N

3

Niedokrwistości aplastyczne, trwałe granulocytopenie, małopłytkowości nie poddające się leczeniu oraz choroby rozrostowe szpiku i układu chłonnego

E

E

N

N

4

Niedokrwistości wtórne niewielkiego stopnia towarzyszące innym chorobom, ale rokujące ustąpienie

B

B

N

N

5

Zakażenie wirusem HIV

E

E

N

N

6

Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i inne defekty immunologiczne (nabyte i wrodzone)

E

E

N

N

7

Inne przewlekłe zakażenia mogące upośledzać sprawność ustroju

D/E

D/E

N

N

56

1

Powiększenie śledziony bez zmian w wątrobie i krwi w okresie obserwacji

B

B

N

N

2

Pooperacyjny brak śledziony

A/D

A/D

N

N/Z

57

-

Choroby lub uszkodzenia narządów wywołane promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym

E/D

E/D

N

N

58

-

Układowe choroby tkanki łącznej

E/D

E/D

N

N

59

1

Skaza moczanowa (dna) nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju

A

A

N

N/Z

2

Skaza moczanowa (dna) upośledzająca lub znacznie upośledzająca sprawność ustroju

D

D

N

N

60

1

Inne choroby przemiany materii nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N/Z

N/Z

2

Inne choroby przemiany materii upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Inne choroby przemiany materii znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

61

-

Gruźlica poza układem oddechowym

D/E

D/E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 55. Rozpoznanie powinno być potwierdzone dokumentacją leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

Do § 57. Ustalenie rozpoznania i ocena orzecznicza - po przeprowadzonej obserwacji lub leczeniu w odpowiednim ośrodku specjalistycznym.

Do § 58. Ocena orzecznicza zależna jest od stopnia zaawansowania zmian i wyników dotychczasowego leczenia.

Do § 59 pkt 2. Dotyczy badanych z powikłaniami narządowymi (artropatia dnawa, zmiany w układzie moczowym - kamica, stany zapalne, guzki dnawe), niezależnie od aktualnej wartości kwasu moczowego w surowicy krwi.

Do § 60. Rozpoznanie powinno być potwierdzone obserwacją lub leczeniem szpitalnym oraz dokumentacją z leczenia w poradni endokrynologicznej lub innej poradni specjalistycznej.
pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego i kandydatów do jednostek desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XV - UKŁAD NERWOWY

1

2

3

4

5

6

7

62

1

Przewlekłe zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle pojedynczych lub licznych nerwów z okresowymi zaostrzeniami

A

A

N

Z/N

2

Przewlekłe zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych lub licznych nerwów z częstymi zaostrzeniami i objawami przedmiotowymi

D

D

N

N

3

Przewlekłe zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych lub licznych nerwów z częstymi zaostrzeniami i utrwalonymi objawami ubytkowymi znacznie upośledzającymi sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub troficznymi nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

5

Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych z zaburzeniami ruchowymi (znaczne niedowłady lub porażenia), czuciowymi lub troficznymi upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

63

1

Objawy szczątkowe po przebytych chorobach organicznych lub po urazach ośrodkowego układu nerwowego z nieznacznymi zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi, które ze względu na umiejscowienie bądź mechanizmy wyrównawcze nie upośledzają sprawności ustroju

A

A

N

N/Z

2

Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Organiczne postępujące choroby ośrodkowego układu nerwowego nierokujące poprawy

E

E

N

N

64

1

Zanik mięśni po przebytych chorobach lub urazach nieupośledzający sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

2

Choroby układu mięśniowego i zanik mięśni po przebytych chorobach lub urazach mięśni upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Choroby układu mięśniowego i zanik mięśni po przebytych chorobach lub urazach znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

65

1

Napadowe zaburzenia świadomości o nieustalonej etiologii bez zmian organicznych w układzie nerwowym

A

A

N

N/Z

2

Padaczka z rzadko występującymi napadami

D

D

N

N

3

Padaczka z częstymi napadami

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 64 pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XVI - STAN PSYCHICZNY

1

2

3

4

5

6

7

66

1

Zaburzenia nerwicowe nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne

A

A

N

N

2

Zaburzenia nerwicowe upośledzające lub znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne rokujące poprawę

D

D

N

N

3

Zaburzenia nerwicowe znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne utrwalone

E

E

N

N

67

1

Reakcja adaptacyjna krótkotrwała

A

A

N

N

2

Reakcja adaptacyjna przedłużona

B

B

N

N

3

Zaburzenie stresowe pourazowe

D

D

N

N

68

1

Zaburzenia osobowości nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne

A

A

N

N

2

Zaburzenia osobowości upośledzające lub znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne poddające się korekcji

D

D

N

N

3

Zaburzenia osobowości znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne utrwalone

E

E

N

N

69

1

Moczenie nocne okresowe

A

A

N

N

2

Moczenie nocne utrwalone

D

D

N

N

70

1

Zaburzenia psychotyczne reaktywne

D

D

N

N

2

Zaburzenia psychotyczne egzogenne przebyte bez defektu

D

D

N

N

3

Zaburzenia psychotyczne egzogenne przebyte z defektem

E

E

N

N

4

Zaburzenia psychotyczne alkoholowe

E

E

N

N

5

Zaburzenia psychotyczne schizofreniczne i afektywne

E

E

N

N

71

1

Sprawność umysłowa poniżej przeciętnej (niska norma)

D

D

N

N

2

Upośledzenie umysłowe

E

E

N

N

72

1

Nadużywanie alkoholu bez cech uzależnienia

A

A

N

N

2

Zespół uzależnienia od alkoholu w stanie abstynencji

D

D

N

N

3

Zespół uzależnienia od alkoholu nierokujący zachowania abstynencji

E

E

N

N

4

Używanie substancji psychoaktywnych innych niż alkohol bez cech uzależnienia

A

A

N

N

5

Zespół uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol

D/E

D/E

N

N

73

1

Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne

A

A

N

N

2

Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego upośledzające lub znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne rokujące poprawę

D

D

N

N

3

Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne nierokujące poprawy

E

E

N

N

74

1

Inne zaburzenia psychiczne upośledzające lub znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne rokujące poprawę

D

D

N

N

2

Inne zaburzenia psychiczne znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne nierokujące poprawy

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 66. Zaburzenia nerwicowe (nerwice) należy rozpoznawać w przypadkach:

- czynnościowych zaburzeń emocjonalnych, takich jak np. zaburzenia lękowe, dysfunkcje somatyczne (tzw. nerwice narządowe), zaburzenia dysocjacyjne, konwersyjne, neurastenia,
- o długotrwałym (wieloletnim) przebiegu (w odróżnieniu od nerwicowych reakcji adaptacyjnych; por. § 67),
- po wykluczeniu zaburzeń organicznych (zespoły nerwicowe uwarunkowane organicznie; por. § 73),
- po wykluczeniu zaburzeń psychotycznych (por. § 70).

pkt 1. Dotyczy przypadków z przewagą objawów subiektywnych, bez przedmiotowych cech upośledzenia sprawności ustroju.
pkt 2. Dotyczy badanych z wyraźnymi psychicznymi i somatycznymi objawami nerwicowymi i z względnie niezaburzonym ogólnym przystosowaniem społecznym.
pkt 3. Dotyczy stanów opornych na leczenie, znacznie upośledzających sprawność ustroju i funkcjonowanie społeczne. U badanych rozpoznanie ustalać z uwzględnieniem dokumentacji z leczenia w oddziale psychiatrycznym i w PZP.

Do § 67. Reakcje adaptacyjne (reakcje dezadaptacyjne, reakcje kryzysowe, ostre reakcje na stres, zaburzenia stresowe) to przemijające, niepsychotyczne zaburzenia psychiczne w postaci zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, napięcie, gniew), zaburzeń zachowania (agresja, autoagresja, ucieczka, izolacja) i postaci mieszanych, powstające pod wpływem stresujących wydarzeń lub sytuacji u osób w zasadzie zdrowych psychicznie.
pkt 1. Dotyczy reakcji przebytych lub rokujących ustąpienie w ciągu 1 miesiąca.
pkt 2. Dotyczy przypadków, które mimo leczenia i innych oddziaływań readaptacyjnych, trwających ponad 1 miesiąc, nie rokują istotnej poprawy. Rozpoznanie ustalać z uwzględnieniem dokumentacji z leczenia w oddziale psychiatrycznym i w PZP.
pkt 3. O rozpoznaniu decydują:

- początek zaburzeń w okresie do 6 miesięcy po wyjątkowo stresującym wydarzeniu lub sytuacji (stres bojowy, atak terrorystyczny, katastrofa),
- obecność związanych z tym zdarzeniem uporczywych, natrętnych wspomnień, przykrych snów,
- nadwrażliwość na bodźce i sytuacje przypominające stresor oraz tendencja do ich unikania,
- zaburzenia emocjonalne (np. problemy ze snem, drażliwość, trudności w koncentracji uwagi, nadmierna czujność) dezorganizujące zachowanie i funkcjonowanie społeczne.

Rozpoznanie ustalać po obserwacji i leczeniu w oddziale psychiatrycznym oraz PZP.

Do § 68. Przez zaburzenia osobowości (osobowość nieprawidłowa, psychopatia, charakteropatia) należy rozumieć niedorozwój lub defekt sfery dążeniowo-uczuciowej osobowości bez względu na etiologię. Rozpoznanie ustala się na podstawie:

- obecności cech zaburzonej osobowości i świadczących o niedostatecznej adaptacji w zwykłych sytuacjach życiowych,
- początku zaburzeń w okresie późnego dzieciństwa lub w okresie młodzieńczym (defekty osobowości spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w wieku dojrzałym; por. § 73),
- wykluczenia upośledzenia umysłowego,
- zaburzeń psychotycznych,
- reakcji adaptacyjnych (por. § 67).

§ 68 obejmuje także tzw. infantylizm psychiczny (osobowość niedojrzała).
pkt 1. Dotyczy badanych z cechami zaburzonej osobowości bez objawów trwałego nieprzystosowania.
pkt 2. Stosować u badanych, u których na tle długotrwałej dezadaptacji stwierdza się okresy zadowalającego funkcjonowania.
pkt 3. Dotyczy osób z ciężkimi zaburzeniami struktury osobowości i zachowania, wyczerpującymi kryteria rozpoznania: osobowości dyssocjalnej, osobowości chwiejnej emocjonalnie (impulsywnej), osobowości paranoicznej, osobowości lękowej, osobowości schizoidalnej, osobowości anankastycznej.

Do § 69. Dotyczy mimowolnego moczenia nocnego bez zmian organicznych w układzie moczowym. Moczenie nocne występujące w przebiegu innych schorzeń narządowych kwalifikować według odpowiednich paragrafów.

Do § 70. Rozpoznanie ustalać na podstawie odpisu historii choroby z zakładu psychiatrycznego oraz oceny aktualnego stanu psychicznego.

Do § 71 pkt 1. Iloraz inteligencji mierzony Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych poniżej 90.
pkt 2. Iloraz inteligencji mierzony Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych poniżej 70 i stwierdzone zaburzenia adaptacyjne.

Do § 72. Przez zespół uzależnienia od alkoholu (oraz od innych substancji psychoaktywnych) należy rozumieć stan charakteryzujący się:

- nieodpartym wewnętrznym przymusem ciągłego lub okresowego spożywania alkoholu (lub innych środków psychoaktywnych),
- występowaniem objawów zespołu odstawienia po przerwaniu picia (przyjmowania środka),
- zmienionym sposobem reagowania na alkohol (utratą kontroli nad piciem, ciągami, zmianami tolerancji, lukami pamięciowymi i innymi), stałym zwiększaniem dawki środka psychoaktywnego,
- postępującym przebiegiem, prowadzącym do tzw. psychodegradacji.

Rozpoznanie i kwalifikacje orzecznicze ustalać m.in. na podstawie dokumentacji lekarskiej (z poradni przeciwalkoholowej, PZP, oddziału odwykowego lub psychiatrycznego).
pkt 1. Stosować w przypadkach sporadycznego nadużywania alkoholu bez cech uzależnienia.
pkt 3. O rozpoznaniu decyduje współwystępowanie objawów psychodegradacji i zmian somatycznych typowych dla przewlekłej intoksykacji alkoholowej.
pkt 4. Dotyczy przypadków sporadycznego odurzania się innymi niż alkohol środkami psychoaktywnymi (narkotykami), np. opiatami, substancjami stymulującymi, kanabinolami, halucynogenami, środkami psychotropowymi, gdy brak jest cech uzależnienia od tych środków.
pkt 5. Dotyczy przypadków uzależnienia od środka psychoaktywnego innego niż alkohol.

Do § 73. Dotyczy wielopostaciowych zaburzeń psychicznych powodowanych organicznym uszkodzeniem mózgu potwierdzonych:

- wywiadem (urazy, infekcje i intoksykacje OUN),
- oceną stanu psychicznego (tzw. cechy zespołu psychoorganicznego),
- badaniem neurologicznym (objawy ubytkowe),
- badaniem psychologicznym (tzw. testy organiczne),
- wynikami badań dodatkowych (EEG, rtg czaszki, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny),
- innymi wskazującymi na organiczne uszkodzenie OUN.

§ 73 nie obejmuje następstw uszkodzeń OUN, które miały miejsce we wczesnym okresie rozwojowym; por. § 68 i 71.
pkt 1. Dotyczy stanów podobnych do zaburzeń nerwicowych (zespół pourazowy, cerebrastenia, zespoły rzekomonerwicowe) z przewagą objawów subiektywnych, bez somatycznych cech upośledzenia sprawności ustroju.
pkt 2. Dotyczy organicznych zaburzeń osobowości (encefalopatii, łagodnych zaburzeń procesów poznawczych itp. w okresie leczenia i obserwacji).
pkt 3. Dotyczy utrwalonych, znacznie nasilonych zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego - niepsychotycznych i psychotycznych.
Wymagana dokumentacja z dotychczasowego leczenia szpitalnego i w PZP.

Do § 74. Dotyczy przypadków z rozpoznaniami nieujętymi od § 66 do § 73.

ROZDZIAŁ XVII - KOŃCZYNY

1

2

3

4

5

6

7

75

1

Przebyte złamania kości kończyn bez trwałych następstw

A

A

N/Z

Z/N

2

Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach, martwicach aseptycznych i po stanach zapalnych) bez upośledzenia lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

A

A

N

N/Z

3

Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach, martwicach aseptycznych i po stanach zapalnych) upośledzające sprawność ruchową

D

D

N

N

4

Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach, martwicach aseptycznych i po stanach zapalnych) znacznie upośledzające sprawność ruchową

E

E

N

N

5

Przewlekłe stany zapalne kości

D

D

N

N

6

Brak kończyny

E

E

N

N

76

1

Skrócenie kończyny dolnej od 1 cm do 2 cm

A

A

N

Z/N

2

Skrócenie kończyny dolnej powyżej 2 cm do 4 cm z nieznacznym upośledzeniem sprawności ruchowej

A/D

A/D

N

N/Z

3

Skrócenie kończyny dolnej powyżej 4 cm do 6 cm z upośledzeniem sprawności ruchowej

D

D

N

N

4

Skrócenie kończyny dolnej ze znacznym upośledzeniem sprawności ruchowej

E

E

N

N

77

1

Zwichnięcia nawykowe dużego stawu

D

D

N

N

2

Zniekształcenia w obrębie dużych stawów bez upośledzenia lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

A

A

N

Z/N

3

Zniekształcenia w obrębie dużych stawów upośledzające sprawność ruchową

D

D

N

N

4

Zniekształcenia w obrębie dużych stawów kończyn znacznie upośledzające sprawność ruchową

E

E

N

N

5

Następstwa przebytych urazów stawów bez zniekształceń nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

A

A

N

Z/N

6

Następstwa przebytych urazów stawów bez zniekształceń oraz przewlekłe zapalenie tkanki łącznej rozlane i okołostawowe upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ruchową

D

D

N

N

7

Przewlekłe choroby stawów upośledzające sprawność ruchową

D

D

N

N

8

Przewlekłe choroby stawów znacznie upośledzające sprawność ruchową

E

E

N

N

9

Zmiany zwyrodnieniowe stawów nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

A

A

N

Z/N

10

Zmiany zwyrodnieniowe stawów upośledzające sprawność ruchową

D

D

N

N

11

Zmiany zwyrodnieniowe stawów znacznie upośledzające sprawność ruchową

E

E

N

N

78

1

Stopa płaska lub wydrążona bez upośledzenia sprawności ruchowej

A

A

N

Z/N

2

Stopa płaska, koślawa lub wydrążona nieznacznie upośledzająca sprawność ruchową

A

A

N

N/Z

3

Stopa płaska, koślawa, szpotawa upośledzająca sprawność ruchową

D

D

N

N

4

Stopa płaska, koślawa, szpotawa, końska, piętowa i inne znacznie upośledzające sprawność ruchową

E

E

N

N

79

1

Żylaki kończyn

A

A

N

Z/N

2

Rozległe żylaki kończyn bez zmian troficznych skóry i owrzodzeń

D

D

N

N

3

Rozległe żylaki kończyn ze zmianami troficznymi lub owrzodzeniami

E

E

N

N

80

1

Brak jednego palucha lub innych palców stóp z zachowaniem główek kości śródstopia nieznacznie upośledzający chodzenie

A

A

N

N/Z

2

Brak obu paluchów lub jednego palucha i innych palców stóp z zachowaniem główek kości śródstopia upośledzający lub znacznie upośledzający chodzenie

D

D

N

N

3

Brak palców stóp z uszkodzeniem kości śródstopia

E

E

N

N

4

Zniekształcenie palców stóp nieutrudniające lub nieznacznie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie

A

A

N

Z/N

5

Zniekształcenie palców stóp utrudniające noszenie obuwia i chodzenie

D

D

N

N

6

Zniekształcenie palców stóp znacznie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie

E

E

N

N

81

1

Brak czwartego lub piątego palca ręki prawej lub brak jednego dowolnego palca ręki lewej z wyjątkiem kciuka

A

A

N

Z/N

2

Braki palców rąk nieznacznie upośledzające chwyt

A

A

N

N/Z

3

Braki palców rąk upośledzające chwyt

D

D

N

N

4

Braki palców rąk znacznie upośledzające chwyt

E

E

N

N

5

Częściowe braki palców, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz bez upośledzenia lub nieznacznie upośledzające chwyt

A

A

N

Z/N

6

Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz upośledzające chwyt

D

D

N

N

7

Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz znacznie upośledzające chwyt

E

E

N

N

8

Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe bez upośledzenia chwytu

A

A

N

N

9

Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe upośledzające chwyt

D

D

N

N

10

Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe znacznie upośledzające chwyt

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 75 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 77 pkt 5 i 6. Kwalifikować następstwa przebytych uszkodzeń wewnątrzstawowych (więzadeł, łąkotek) powodujące niestabilność, ograniczenie ruchów i upośledzenie sprawności dynamicznej oraz chondromalację - potwierdzone w badaniach USG, MRI, CT lub RTG.
pkt 7 i 8. Według tych punktów należy kwalifikować między innymi: reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów i zapalenia stawów w chorobach jelit.

Do § 78. Ocena orzecznicza wymaga konsultacji chirurga ortopedy.

Do § 80 pkt 4-6. Według tych punktów należy kwalifikować palce młotowate, przykrywające, nadliczbowe i koślawe.

Do § 81. Ocena orzecznicza wymaga konsultacji chirurga ortopedy. Za brak palca uważa się: dla kciuka - przynajmniej brak paliczka paznokciowego, dla pozostałych palców - przynajmniej dwóch paliczków. U osób leworęcznych przy ocenie lewej ręki można stosować kwalifikacje, jakie u praworęcznych obowiązują do prawej ręki.
pkt 1 i 2. Kandydatów do służby w warunkach działania prądu elektrycznego należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XVIII - NOWOTWORY

1

2

3

4

5

6

7

82

1

Nowotwory niezłośliwe

A

A

N

N/Z

2

Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące zaburzenia czynności narządów

D

D

N

N

3

Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące znaczne zaburzenia czynności ustroju

E

E

N

N

83

1

Nowotwory złośliwe wszystkich rodzajów i stopni w zależności od wyników leczenia

D/E

D/E

N

N

2

Nowotwory przedinwazyjne kobiecego narządu rodnego

B

B

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 82. Kwalifikacja orzecznicza wymaga oceny odpowiedniego lekarza specjalisty lub dokumentacji z poradni specjalistycznej.
Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy uznawać za niezdolnych.

ROZDZIAŁ XIX - NARZĄD RODNY

1

2

3

4

5

6

7

84

1

Wady rozwojowe narządu rodnego nieupośledzające ogólnej sprawności ustroju

A

A

Z

Z

2

Wady rozwojowe narządu rodnego upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Zaburzenia cyklu miesiączkowego ze zmianami przerostowymi w narządzie rodnym

D

D

N

N

85

1

Zastarzałe pęknięcie lub blizny krocza nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N/Z

Z

2

Obniżenie ścian pochwy z wytworzeniem zachyłka pęcherzowo-pochwowego lub odbytniczo-pochwowego

D

D

N

N

3

Obniżenie ścian pochwy z wytworzeniem zachyłka pęcherzowo-pochwowego z towarzyszącym wysiłkowym nietrzymaniem moczu

D

D

N

N

4

Obniżenie ścian pochwy z wytworzeniem zachyłka pęcherzowo-pochwowego, odbytniczo-pochwowego z całkowitym nietrzymaniem moczu lub zaburzeniami czynności zwieracza odbytu

E

E

N

N

5

Całkowite wypadanie narządu rodnego

E

E

N

N

6

Guzy przydatków, mięśniaki macicy

B

B

N

N

86

1

Nieprawidłowe położenie macicy nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N/Z

Z

2

Nieprawidłowe położenie macicy z upośledzeniem sprawności ustroju

D

D

N

N

3

Nieprawidłowe położenie macicy znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Przetoki: pęcherzowo-maciczna, pęcherzowo-pochwowa, cewkowo-pochwowa, odbytniczo-pochwowa, odbytniczo-kroczowa, kroczowo-pochwowa

E

E

N

N

87

1

Przewlekłe stany zapalne narządu rodnego wewnętrznego bez zmian anatomicznych

A

A

N

N/Z

2

Przewlekłe stany zapalne narządu rodnego wewnętrznego ze zmianami anatomicznymi w zakresie przydatków, przymacicza

D

D

N

N

3

Przebyte odcięcie nadpochwowe lub wycięcie całkowite macicy nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

4

Przebyte odcięcie nadpochwowe lub wycięcie całkowite macicy upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

88

-

Ciąża

B

B

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 84 pkt 1. Dotyczą: przegrody i przewężenia pochwy, macicy jednodrożnej, dwudrożnej, dwuszyjkowej, podwójnej, wad rozwojowych jajowodów.
pkt 2. Zmiana skojarzona jest zazwyczaj z niedomogą hormonalną układu rozrodczego (trwałe bóle, zaburzenia cyklu miesiączkowego, obfite krwawienia). Znaczny niedorozwój lub brak macicy, które rzutują na ogólną sprawność ustroju.
pkt 3. Obfite miesiączki przy współistnieniu mięśniaków, bolesne miesiączki przy zmianach o charakterze endometriozy, mimo dotychczasowego leczenia zachowawczego, a niekiedy operacyjnego, potwierdzone aktualnym wynikiem badania ginekologicznego.

Do § 86 pkt 1. Np. tyłozgięcie macicy wolne.
pkt 2. Np. tyłozgięcie macicy umocowane.

Do § 87. Ustalenie rozpoznania objętego tym paragrafem wymaga dokumentacji leczenia szpitalnego lub w odpowiedniej poradni specjalistycznej.

Do § 88. Ciąży nie traktuje się jako choroby lub ułomności.

 

tgtgtttttttttttttttzzttt| główna | zapowiedzi | linki | historia | relacje | kontakt | poradnik - pobór stop |