Załącznik nr 1   

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ DO PEŁNIENIA TAKIEJ SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Grupa l*)

Grupa II*)

Grupa III*)

Grupa IV*)

1

2

3

4

5

6

7

ROZDZIAŁ I - BUDOWA CIAŁA

1

1

Wzrost powyżej 185 cm przy proporcjonalnej budowie ciała

A

A

Z/N

Z

2

Wzrost poniżej 160 cm do 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała

A

A

N/Z

Z

3

Wzrost poniżej 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała

D

D

N

N

4

Słaba budowa ciała

A

A

N

Z/N

5

Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju

D

D

N

N

6

Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju

E

E

N

N

7

Otyłość nieupośledzająca sprawności ustroju

A

A

Z/N

Z/N

8

Otyłość upośledzająca sprawność ustroju

D

D

N

N

9

Otyłość znacznie upośledzająca sprawność ustroju

E

E

N

N

10

Transseksualizm, obojnactwo

E

E

N

N

11

Odwrotne położenie trzewi bez zaburzeń sprawności ustroju

A

A

N/Z

Z

12

Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami sprawności ustroju

D

D

N

N

Objaśnienia szczegółowe

*) Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na trzy grupy:

Grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje:
a) poborowych, ochotników przedpoborowych oraz kobiety poddane obowiązkowi stawienia się do poboru,
b) żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,
c) kandydatów do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,
d) żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe,
e) poborowych odbywających służbę zastępczą.

Grupa II (kolumna piąta wykazu) obejmuje żołnierzy rezerwy.

Grupa III (kolumna szósta wykazu) obejmuje kandydatów do służby:
a) w jednostkach desantowo-szturmowych,
b) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
c) w Żandarmerii Wojskowej,
d) w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Grupa IV (kolumna siódma wykazu) obejmuje kandydatów do służby:
a) poza granicami państwa,
b) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego,
c) w warunkach działania prądu elektrycznego.

Do § 1 pkt 1 i 2. Kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako zdolnych przy wzroście od 165 cm do 185 cm. Kandydatów do służby w jednostkach Żandarmerii Wojskowej należy kwalifikować jako zdolnych przy wzroście co najmniej 175 cm. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych należy kwalifikować jako zdolnych przy wzroście od 178 cm do 185 cm.
pkt 4 i 5. Słabą budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała, lecz również biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia w oparciu o próby czynnościowe.
Ocenę zdolności do służby wojskowej przy słabej budowie ciała należy opierać na stwierdzeniu ogólnej sprawności ustroju.
pkt 7. Kandydatów do jednostek desantowo-szturmowych o wadze ciała ponad 85 kg należy uznawać za niezdolnych.
pkt 8. Przez otyłość znacznie upośledzającą sprawność ustroju należy rozumieć otyłość znacznego stopnia, przy niewydolności układu krążenia i oddechowego.
Dysproporcje wagi i wzrostu mogą być przejściowe. W takich wypadkach osoby badane należy zaliczyć do kategorii "czasowo niezdolny do służby wojskowej".

ROZDZIAŁ II - SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA, NACZYNIA LIMFATYCZNE I WĘZŁY CHŁONNE

1

2

3

4

5

6

7

2

1

Przewlekłe choroby skóry nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

Z/N

Z

2

Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N/Z

Z/N

3

Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

4

Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

5

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

Z

Z

6

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

7

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

8

Tatuaże nieszpecące

A

A

Z/N

Z/N

9

Tatuaże szpecące

A

A

N

N

10

Torbiel włosowa z przetoką lub bez przetoki

A

A

N/Z

N/Z

11

Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych (trzech i więcej) operacjach niepoddająca się leczeniu

D

D

N

N

3

1

Blizny nieszpecące lub nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

Z/N

Z

2

Blizny nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

3

Blizny szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

4

Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

5

Blizny po samouszkodzeniach

A

A

Z/N

Z/N

4

1

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

2

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 2. Nowotwory skóry należy kwalifikować według paragrafów rozdziału XVIII - Nowotwory.
pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ, u których stwierdza się zmiany chorobowe na skórze w widocznych miejscach, szczególnie na twarzy i dłoniach, należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 2 i 3. Według tych punktów należy kwalifikować m.in. łagodne i ograniczone postacie łuszczycy oraz rybią łuskę, wyprysk kontaktowy. Rozpoznanie wyprysku kontaktowego wymaga wykonania testów skórnych.
pkt 2. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ, w Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 4. Według tego punktu należy kwalifikować różnorodne przewlekłe uogólnione choroby skóry jak: zespół atopowego zapalenia skóry, wrodzone zaburzenia rogowacenia skóry znacznego stopnia (rogowiec dziedziczny), wrodzone dziedziczne oddzielanie się naskórka, pęcherzyca zwykła-liściasta, uogólnione i nawracające lub oporne na leczenie postacie łuszczycy.
pkt 8. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ, w Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, u których stwierdza się tatuaże w widocznych miejscach, szczególnie na twarzy i dłoniach, należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 9. Osoby z rozległymi szpecącymi tatuażami należy kierować do PZP (w ramach badań komisyjnych).
pkt 10 i 11. Torbiel włosową należy różnicować z przetoką skórną i kwalifikować w zależności od efektów leczenia. Rozpoznanie powinno być potwierdzone badaniem chirurgicznym lub dokumentacją leczenia szpitalnego.
Do § 3 pkt 1. Kandydaci do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ, u których stwierdza się blizny w widocznych miejscach, szczególnie na twarzy i dłoniach, należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 3 i 4. Według tych punktów należy kwalifikować rozległe blizny połączone z ubytkami tkanek miękkich (po zranieniach, oparzeniach itp.) oraz blizny w miejscach narażonych na tarcie w czasie ruchów i chodzenia lub znacznie szpecące, upośledzające funkcję narządów lub całego organizmu.
pkt 5. Osoby z bliznami po samouszkodzeniach należy kierować do PZP.

ROZDZIAŁ III - CZASZKA

1

2

3

4

5

6

7

5

-

Przebyty uraz głowy bez trwałych następstw

A

A

Z

Z

6

1

Zniekształcenie czaszki nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

Z/N

Z/N

2

Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Przepukliny mózgu

E

E

N

N

5

Obce ciała w mózgu

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 6 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ IV - NARZĄD WZROKU

1

2

3

4

5

6

7

7

1

Zniekształcenie powiek nieupośledzające funkcji ochronnej

A

A

Z/N

Z/N

2

Zniekształcenie powiek nieznacznie upośledzające funkcję ochronną

A

A

N

N/Z

3

Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną

D

D

N

N

4

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ochronną oka

A

A

N

Z/N

5

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu upośledzające sprawność oka

D

D

N

N

6

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki ocznej lub powiek

A

A

Z

Z

7

Zrosty spojówki gałkowej lub powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek niepowodujące wysychania rogówki

A

A

N

N/Z

8

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki ocznej lub powiek powodujące wysychanie rogówki

D

D

N

N

8

1

Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez

A

A

N

N/Z

2

Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez

D

D

N

N

9

1

Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do ą3,0 D lub cylindrycznych do ą2,0 D

D

D

N

N

2

Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 nie mniej niż 0,5 po zastosowaniu szkieł sferycznych do ą6,0 D lub cylindrycznych do ą3,0 D

D

D

N

N

3

Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,5 do 0,1 po zastosowaniu optymalnej korekcji szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

E

E

N

N

4

Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych

E

E

N

N

10

1

Nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bok

A

A

N

Z/N

2

Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost wzmagający się przy patrzeniu w bok

D/A

D/A

N

N

3

Wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprost

D

D

N

N

11

1

Zez utajony przy pełnej ostrości wzroku i prawidłowym widzeniu obuocznym

A

A

Z/N

Z

2

Zez utajony lub zez jawny nieznacznego stopnia przy ostrości wzroku każdego oka 0,5 lub większej bez korekcji lub z korekcją szkłami sferycznymi do ą3,0 D albo cylindrycznymi do ą1,0 D i przy prawidłowym widzeniu obuocznym

A

A

N/Z

Z/N

3

Brak jednoczesnego widzenia obuocznego (zez utajony, zez naprzemienny) z ostrością wzroku każdego oka nie mniejszą niż 0,5 bez korekcji lub z korekcją szkłami sferycznymi do ą6,0 D albo cylindrycznymi do ą3,0 D

A

A

N

N/Z

4

Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku gorszego oka mniejszą niż 0,5 do 0,1 z korekcją optymalną

D

D

N

N

12

1

Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia

D

D

N

N

2

Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy znacznie upośledzający czynność wzrokową, powodujący podwójne widzenie

E

E

N

N

13

1

Ostrość wzroku jednego oka lub obu oczu mniejsza niż 0,8 nie mniejsza niż 0,5 bez korekcji szkłami

A

A

Z/N

Z/N

2

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi do ą3,0 D lub cylindrycznymi do ą1,0 D

A

A

N

Z/N

3

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej ą3,0 D do ą6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ą1,0 D do ą3,0 D

A

A

N

N/Z

4

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej ą6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ą3,0 D

D

D

N

N

5

Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5 a drugiego 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

D/E

D/E

N

N

6

Ostrość wzroku każdego oka od 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

E

E

N

N

14

1

Przebyte, nienawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki

A

A

N

Z/N

2

Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki

D

D

N

N

3

Przebyte, nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego

D/A

D/A

N/Z

N/Z

4

Przewlekłe i nawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego

D

D

N

N

5

Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw

A

A

N

Z/N

6

Upośledzenie rozróżniania barw

A

A

N

Z/N

7

Jaskra

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 7 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 2 i 3. Przy kwalifikowaniu zniekształceń powiek należy kierować się ich skutkiem dla oka (objawy wysychania powierzchni gałki ocznej, podrażnienia spojówek, wysychania rogówki). Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.
pkt 6 i 7. Przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej należy brać pod uwagę zaburzenia widzenia obuocznego (podwójne widzenie w zależności od amplitudy wychylenia gałek ocznych). Według tych punktów należy kwalifikować również następstwa jaglicy.

Do § 8 pkt 1 i 2. Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.
pkt 1. Kandydatów do służby poza granicami państwa należy uznawać za niezdolnych w zależności od strefy klimatycznej.

Do § 9. Przez ślepotę oka należy rozumieć także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) lub koncentryczne zwężenie pola widzenia średnio do 10° od punktu fiksacji.

Do § 10. Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej.

Do § 11 pkt 1 i 2. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ, w Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 11 i 13. Jeżeli ostrość wzroku któregokolwiek oka wynosi poniżej 0,5, należy skierować badanego do badania okulistycznego w celu określenia wady refrakcji i ustalenia ostrości wzroku po zastosowaniu korekcji. Przy większej różnicy wady pomiędzy jednym i drugim okiem należy zastosować szkła, jakie badany przyjmuje przy jednoczesnym patrzeniu obu oczami. Przy korekcji ostrości wzroku nie stosuje się szkieł kombinowanych. W przypadku zmętnienia lub zniekształcenia środowisk załamujących za podstawę kwalifikacji przyjmuje się ostrość wzroku.

Do § 12 pkt 1 i 2. W przypadkach stwierdzenia niedowładów lub porażeń mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka konieczna jest konsultacja neurologiczna. W ostatecznej ocenie należy kierować się stopniem upośledzenia funkcji narządu wzroku.

Do § 13 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 2. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 14 pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 1-4. Kwalifikacja orzecznicza, po zakończeniu leczenia i ustaleniu rozpoznania. Według tych punktów należy kwalifikować również gruźlicę oraz zmiany pogruźlicze. Zmiany rogówki po zabiegach korekcyjnych wad refrakcji kwalifikować według pkt 1.
W przypadku zaniku nerwu wzrokowego wymagane jest badanie neurologiczne.
Według tych punktów należy kwalifikować również zaburzenia w polu widzenia.
Bezsoczewkowość i pseudosoczewkowość należy kwalifikować według § 14 pkt 2.
pkt 5 i 6. Przez "prawidłowe rozróżnianie barw" należy rozumieć umiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych, tj. czerwonej, żółtej, zielonej i niebieskiej. Przez "nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw" należy rozumieć utrudnienie rozróżniania czterech podstawowych barw (pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga albo przedłużony czas odczytu - ponad 3 sek.). Nieumiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych należy traktować jako "upośledzenie rozróżniania barw".
Kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym: rakietowym i artylerii, radiotechnicznym, logistycznym w grupie osobowej transportu i ruchu wojsk oraz kandydatów do służby w warunkach działania prądu elektrycznego, u których stwierdza się nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw, należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 7. Przy ocenie orzeczniczej wymagana jest dokumentacja dotychczasowego leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

ROZDZIAŁ V - NARZĄD SŁUCHU

1

2

3

4

5

6

7

15

1

Zniekształcenie lub niedorozwój (nieszpecące) jednej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu

A

A

Z/N

Z

2

Brak lub znaczny niedorozwój albo znaczne zniekształcenie jednej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu

D

D

N

N

16

1

Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej bez osłabienia słuchu

A

A

Z

Z

2

Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej, przewlekły nieżyt ucha środkowego z osłabieniem słuchu

D

D

N

N

3

Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego z przytępieniem słuchu

D

D

N

N

4

Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego z przytępieniem słuchu

E

E

N

N

5

Obustronne zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych z głuchotą

E

E

N

N

17

-

Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej

D

D

N

N

18

1

Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego niezależnie od ostrości słuchu

D

D

N

N

2

Obustronne przewlekłe ropne zapalenie uszu środkowych niezależnie od ostrości słuchu

E

E

N

N

19

1

Przebyta antromastoidektomia bez upośledzenia słuchu

A

A

Z/N

Z

2

Przebyta wygojona jednostronna operacja zachowawcza ucha środkowego

D

D

N

N

3

Przebyta wygojona obustronna operacja zachowawcza ucha środkowego

D/E

D/E

N

N

4

Przebyta jednostronna operacja doszczętna ucha środkowego

D

D

N

N

5

Przebyta obustronna operacja doszczętna ucha środkowego

E

E

N

N

20

1

Jednostronne lub obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z osłabieniem słuchu

D

D

N

N

2

Jednostronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z przytępieniem słuchu

D

D

N

N

3

Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z jednostronnym przytępieniem słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu lub z obustronnym słuchem gorszym od ww.

E

E

N

N

21

1

Jednostronne lub obustronne upośledzenie słuchu wyłącznie w zakresie tonów wysokich

A

A

N

Z/N

2

Jednostronne lub obustronne osłabienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała

D

D

N

N

3

Jednostronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała

D

D

N

N

4

Jednostronne przytępienie słuchu nawet graniczące z głuchotą przy drugostronnym osłabieniu słuchu

E

E

N

N

5

Obustronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała

E

E

N

N

6

Jednostronna głuchota

D

D

N

N

7

Obustronna głuchota

E

E

N

N

8

Głuchoniemota

E

E

N

N

9

Czasowe zaburzenie równowagi ciała

B

B

N

N

10

Trwałe zaburzenia równowagi ciała

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

U kandydatów do służby poza granicami państwa, kandydatów na stanowiska, których specyfika wiąże się z nadmiernym oddziaływaniem hałasu, a także we wszystkich przypadkach obniżenia ostrości słuchu konieczne jest wykonanie badania audiometrycznego tonalnego oraz konsultacji laryngologicznej.

Do § 15 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 18. Zapalenie ucha środkowego trwające co najmniej 6 miesięcy uznajemy za przewlekłe.

Do § 19. Przez operację zachowawczą należy rozumieć każdy rodzaj operacji poprawiającej słyszenie. Przez operację doszczętną należy rozumieć każdy rodzaj operacji związany z całkowitym usunięciem elementów ucha środkowego.

Do § 21 pkt 1. Za upośledzenie słuchu wyłącznie w zakresie tonów wysokich uważa się ubytek przekraczający 40 dB dla częstotliwości 4000 Hz i/lub wyższej. Kandydatów na stanowiska, których specyfika wiąże się z nadmiernym oddziaływaniem hałasu, np. artylerzystów, radiotelegrafistów oraz kandydatów do służby w zasięgu działania wibracji, promieniowania mikrofalowego lub w warunkach działania prądu elektrycznego, u których stwierdzono jedno- lub obustronne upośledzenie słuchu na tony wysokie, należy uznawać za niezdolnych do tych specjalności. Kandydatów do służby wojskowej poza granicami państwa, u których stwierdzono jedno- lub obustronne upośledzenie słuchu na tony wysokie, jeżeli nie są wyznaczeni na ww. stanowiska, należy uznawać za zdolnych.
pkt 2. Przez osłabienie słuchu należy rozumieć jego ubytek zawarty między 26 a 40 dB, ustalony badaniem audiometrycznym i obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz.
pkt 3-5. Przez przytępienie słuchu należy rozumieć jego ubytek zawarty między 41 a 70 dB, ustalony badaniem audiometrycznym i obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz, natomiast średnie wartości krzywej progowej w audiometrii tonalnej powyżej 70 dB obliczane ww. sposobem występują u osób z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą.
pkt 9 i 10. Zaburzenia w zakresie narządu równowagi wymagają zawsze badania laryngologicznego i neurologicznego.

ROZDZIAŁ VI - JAMA USTNA

1

2

3

4

5

6

7

22

1

Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte nieszpecące, nieznacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów

A

A

N

N/Z

2

Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów

D

D

N

N

3

Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego, lub podniebienia

D/E

D/E

N

N

4

Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów

D

D

N

N

5

Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego znacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów

E

E

N

N

23

1

Zniekształcenie języka nieupośledzające mowy i połykania

A

A

Z

Z

2

Zniekształcenie języka upośledzające mowę i połykanie

D

D

N

N

3

Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę i połykanie

E

E

N

N

4

Przewlekłe zapalenie ślinianek nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

5

Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

6

Przewlekłe zapalenie ślinianek znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

7

Przetoki ślinowe kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego

B

B

N

N

8

Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym

E

E

N

N

24

1

Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia do 67 % przy zachowanych zębach przednich

A

A

Z/N

Z

2

Braki i wady uzębienia, w tym również zębów przednich, z utratą zdolności żucia do 67 %

A

A

N

Z/N

3

Braki i wady uzębienia przy utracie zdolności żucia powyżej 67 %

A

A

N

N/Z

4

Przewlekłe zapalenie przyzębia

D

D

N

N

25

1

Zniekształcenie szczęki lub żuchwy wrodzone lub nabyte nieupośledzające zdolności żucia

A

A

Z/N

Z

2

Zniekształcenie szczęki lub żuchwy wrodzone lub nabyte upośledzające zdolność żucia

A

A

N

N/Z

3

Złamanie szczęki lub żuchwy niezrośnięte lub zrośnięte nieprawidłowo znacznie upośledzające zdolność żucia

D

D

N

N

4

Zniekształcenie szczęki lub żuchwy uniemożliwiające żucie

E

E

N

N

5

Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami powyżej 2 cm)

A/D

A/D

N

N/Z

6

Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami poniżej 2 cm)

E

E

N

N

7

Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy bez upośledzenia zdolności żucia

A

A

N

Z

8

Przebyte operacje kostno-odtwórcze lub kostno-korekcyjne szczęki lub żuchwy z nieznacznym upośledzeniem zdolności żucia

A

A

N

Z/N

9

Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy z upośledzeniem zdolności żucia

D

D

N

N

10

Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy ze znacznym upośledzeniem zdolności żucia

E

E

N

N

11

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego nieupośledzające zdolności żucia

A

A

N

Z

12

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego nieznacznie upośledzające zdolność żucia

A

A

N

N/Z

13

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego upośledzające zdolność żucia

D

D

N

N

14

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego znacznie upośledzające zdolność żucia

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 23 pkt 1-3. Przez zniekształcenie należy rozumieć także zbliznowacenie z ubytkami tkanek.

Do § 24. Przy badaniu stanu uzębienia należy zwrócić uwagę na rodzaj i stan zgryzu ewentualnie jego zniekształcenia rozwojowe lub nabyte, na stan tkanek przyzębia i możliwe objawy periodontopatii. Zęby przeznaczone do usunięcia (zęby z miazgą zgorzelinową, wielokorzeniowe ze znacznie zniszczonymi koronami) należy traktować jako brakujące. Przy ocenie procentowej utraty zdolności żucia przyjmuje się tylko 28 zębów w jamie ustnej. Zęby ósemki mogą być brane pod uwagę, jeśli przy zwarciu odtwarzają one w części płaszczyznę żucia ewentualnie brakujących zębów siódemek. Procentową utratę zdolności żucia oblicza się według następującej tabelki:

ząb

8

7

8

5

4

3

2

1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

wartość procentowa

0

12

11

7

7

6

3

4

 

4

3

6

7

7

11

12

0

Przy obliczaniu wartości procentowej utraty zdolności żucia bierze się pod uwagę nie tylko zęby brakujące, ale również zęby pozbawione antagonistów.

 

 

Szereg zębowy górny

 

np. brak zębów

strona prawa

8

B

B

5

4

3

2

1

1

2

3

4

B

6

7

8

strona lewa

8

7

B

5

4

3

2

1

1

2

3

4

B

B

7

8

 

 

Szereg zębowy dolny

 

B - brak zęba

Braki uzębienia = 41 % utraty zdolności żucia

Całkowity brak zębów jednej szczęki stanowi 100 % utraty zdolności żucia nawet przy zachowaniu wszystkich zębów szczęki drugiej. Jeśli braki uzębienia powodują jednostronną utratę żucia, należy kwalifikować według pkt 2. Protezy stałe, niezależnie od ich rozległości, należy traktować jako odtworzenie żucia. Ocena wartości funkcjonalno-klinicznej protez stałych zębów filarowych oraz wynikającej z tego powodu utraty zdolności żucia należy do lekarza dentysty. Protezy ruchome uzupełniające braki zębów należy traktować jako odtworzenie zdolności żucia.
Kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych z protezami ruchomymi należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 25. Przez "zniekształcenie szczęki i żuchwy" należy rozumieć: progenię prawdziwą, protruzję szczęki lub żuchwy, laterogenię, prognację, mikrognację, zgryz otwarty lub wady skojarzone szczęki lub żuchwy, jak np. progenię prawdziwą z mikrognacją i inne, powodujące brak kontaktu zębów antagonistycznych tworzących powierzchnię żucia.
Przy orzekaniu zdolności do służby wojskowej należy wziąć pod uwagę stopień uszkodzenia układu zębowo-szczękowego, a mianowicie: ubytki szczęki dolnej lub górnej, wadliwe zrośnięcie złamania, niezrośnięcie, ubytki podbródka, warg i policzków, przykurcz dolnej szczęki, ubytki lub blizny języka, porażenie nerwu językowo-gardłowego itp., a ponadto wynikające stąd powikłania, jak: oszpecenie twarzy utrudniające często współżycie z otoczeniem, ślinotok z powodu niedostatecznej szczelności ust, owrzodzenie bliznowate skóry twarzy i inne.
W tych stanach przede wszystkim bierze się pod uwagę zaburzenia mowy i żucia.
Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentach leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

 

tgtgtttttttttttttttzzttt| główna | zapowiedzi | linki | historia | relacje | kontakt | poradnik - pobór stop |